Стадион „Христо Ботев“ гълта още и още пари

Начало » Стадион „Христо Ботев“ гълта още и още пари

стадион Христо Ботев строежПарите, които община Пловдив отпусна за доставка и монтаж на седалки за стадион „Христо Ботев“, няма да са достатъчни за изпълнение на обществената поръчка. Това става ясно от ценовата оферта на единствената фирма, участвала в конкурса, пише „Пловдив24“.

Прогнозната стойност на Общината е за 2 млн. лева без ДДС (2 400 000 лв. с ДДС). Оферта има единствено от компанията „Спортлаб“ ЕООД. Тя обаче е за 2 633 055 лева без ДДС (3 159 666 лв. с ДДС). Това означава, че от бюджета, който бе одобрен от Общинския съвет за седалките, не достигат точно 759 666 лв.

Ето как е обоснована цената за изпълнение на поръчката от въпросната фирма:

Предлагана цена за доставка на един брой седалка: 135,00 (сто тридесет и пет) лева без включен ДДС.

Предлагана цена за доставка на 18 159 броя седалки: 2 451 465,00 (два милиона четиристотин петдесет и една хиляди четиристотин шестдесет и пет) лева без включен ДДС.

Предлагана цена за извършване на монтаж на един брой седалка: 10,00 (десет) лева без включен ДДС.

Предлагана цена за извършване на монтаж на 18 159 броя седалки: 181 159,00 (сто осемдесет и една хиляди сто петдесет и девет) лева без включен ДДС.

Предлагаме обща цена за изпълнение на обществената поръчка /включваща доставка и монтаж на 18 159 броя седалки/ в размер на 2 633 055 (два милиона шестстотин тридесет и три хиляди петдесет и пет) лева без ДДС (3 159 666 лв. с ДДС).

Предложените от нас цени са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с Техническите спецификации на възложителя, и включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката. Посочените цени няма да бъдат изменяни през срока на действие на договора. Цените се посочват в лева със закръгляване до втория знак след десетичната запетая, гласи съобщение на фирмата Спортлаб.

Самата обществена поръчка няма лимитна стойност, т.е. прогнозната цена на общината от 2 млн. лева без ДДС може да бъде надвишавана. При създалата се ситуация единственият вариант е общинският съвет да гласува допълнителни средства от близо 760 000 лева, за да може да бъде изпълнена поръчката.